ብምኽንያት 8ተ መጋቢት ዓለም- ለኻዊ መዓልቲ ደቀ-ኣንስትዮ፡ ብደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝወጸ ውድባዊ መግለጺ፣

sagem-headerብምኽንያት 8ተ መጋቢት ዓለም- ለኻዊ መዓልቲ ደቀ-ኣንስትዮ፡

ብደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝወጸ ውድባዊ መግለጺ፣

ካብ ቅድሚ ዘመናት ጀሚሩ፡ ኣብ ልዕሊ ውጹዓት ህዝብታት ብሓፈሻ፡ ብጨቆንቲ ደርብታት ዝበጽሕ ዝነበረ  ከቢድ ደርባዊ ጭቆናን ምዝመዛን ብፍላይ ካኣ፡ ኣብ ልዕሊ ደቀ-ኣንስትዮ ተደራቢ ጾታውን ባህላውን ከቢድ ወጽዓን ኣድልዎን እናበጽሐ ክጻወረኦ ኣብ ዘይክእላሉ ደረጃ ምስ በጽሓ፡ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰለንን ማዕርነተንን ንምርግጋጽ ክብላ፡ ወጽዐአን ብዘይካ ብቃልሰንን መስዋእተንን ብካልእ ኣካል ክፍታሕ ከም ዘይካኣል ኣብ ዝተገንዘባሉ ግዜ፡ ደርባውያን ወጻዕተን ተቓሊሰን ከቢድ መስዋእቲ ስለ ዝኸፈላ እዩ 8ተ መጋቢት ከም ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ ደቀ-ኣንስትዮ ዓለም ኮይና ክትክበር ዝጀመረት። እዛ ክብርቲ ዕለት እዚኣ ብልዑልን ወሳንን ቃልሲ ደቀ-ኣንስትዮ ካብ ቅድሚ ሚእቲ /100/ ዓመታት ጀሚራ በብዓመቱ እናተኸበረት ዝመጸት ኮይና፡ ሎሚ ዓመት ድማ ንመበል 106 ዓመት ብደረጃ ዓለም እትኽበር ዘላ ናይ ውጹዓት ክብርትን ታሪኻዊትን ዕለት እያ።

8ተ መጋቢት፡ ውጹዓት ደቀ-ኣንስዮ ዓለም ብቃልሰንን መስዋእተንን ተቐባልነትን ኣኽብሮትን ረኺባ ንልዕሊ ሚእቲ ዓመታት እናተኸበረት ዝመጸትን እትኽበር ዘላን ትኹን እምበር፡ ጭቁናት ደቀ-ኣንስትዮ ዓለምና፡ ካብቶም ዝሓተተኦምን መስዋእቲ ዝኸፈላሎምን መሰላት፡ ብዝተወሰነ ደረጃ ዝተመለሱን ዝጥቀማሎም ዘለዋን ይኹና ዳኣምበር፡ ሎሚ’ውን ደርባዊ፡ ጾታውን ባህላውን ጭቆናን ኣድልዎን ኣብ ልዕሊ ደቀ-ኣንስትዮ ዓለምና ብሓፈሻ ህያው ኮይኖም ዝቕጽሉን ዘሳቕዩወንን ዘለዉ እዮም። ስለ ዝኾነ ሎሚ’ውን ካብቶም ኣብ ልዕሊ ደቂ-ሰባት ብሓፈሻ  ዝወርዱ ዘለዉ ወጽዓታት፡ እቲ ኣብ ልዕሊ ደቀ-ኣንስትዮ ዝወርድ ዘሎ ኩሉ-መዳያዊ ወጽዓ ብቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ኮይኑ እዩ ዝቕጽል ዘሎ እንተተባህለ ሓቂ እዩ ዝኸውን።

8ተ መጋቢት ንመበል 106 ዓመት ኣብ እነኽብረሉ ዘለና ውቕቲ፡ ጭቡጥ ኩነታት ናይ ሃገርና ክንርኢ እንከለና፣  ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ብሰንኪ ኣረሜናዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ፖለቲካዊ ጭቆና፡ ምዝመዛን ኣድልዎን ማሕበረ-ቁጠባዊ ጸገማትን ኣብ ዝዓሞቚሉ፣ ስደት ከም ግዝያዊ መፍትሒ ጸገም ዝራኣየሉን ብውልቅን ብእኩብን ማዕበል ስደት ዝራኣየሉ፡ ሓደጋታት ስደት ብኣሰካፊ ኩነታት ኣብ ዝማዕበለሉ ኩነታት፣ ብፍላይ ደቀ-ኣንስትዮ ኤርትራ ብተደረብቲ ጾታዊ ኣድልዎን ሱር ዝሰደደ ባህላዊ ተጽዕኖን፡ እናተሳቐያ ይርከባ። ጀጋኑ ደቀ-ኣንስትዮ ኤርትራ ተቓሊሰን ከም ዘይተቓለሳ ኮይነን፡ ብሰበ-ስልጣናት ናይቲ ኣረሜናዊ ስርዓት ዝተፈላለዩ ግህሰታት እናተፈጸመን እናተሳቐያ፡ ናብ ዳግማይ ደግሲ ኩሉ-መዳያዊ ወጽዓ ተሳጢሐን፡ በታ ናይቲ ኣረሜናዊ ስርዓት ኢደ-በይዛ ዝኾነት ስማዊት ማሕበር ሃማደኤ ብኩሉ እንትነአን “ብስም ማሕበር ደቀ-ኣንስትዮ” ነቲ ስርዓት ቀዳሞት ኣገልገልቲ ክኾና ብምልኪ ተፈሪደን፡ ካብዚ ወጽዓ‘ዚ ንምልቓቕ እናተቓለሳ ኣብ ዝርከባሉ መሪር ኩነታት ብሓደ ገጽ፡ በቲ ካልእ ገጽ ድማ፡ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ መንገዲ  ምንቁቋልን ምውዳቕን ኮይኑ ዓሰብትን መወልትን ኣካላት እናቀያየረ፡ ንቁጠባዊ ዕንጋልኡ ክብል ናይ ከባቢና ግርጭታትን ጸገማትን ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ብምውሳድ፡ መሬትናን ደሴታት ባሕርናን ብምክራይ እናተጥቕመ፡ ንላዕላውነት ሃገርናን ህዝብታትናን ኣብ ዘሳጣሓሉ ሓደገኛ ኩነታት ኮይና እናተቓለስና ኢና ነዛ ክብርቲ ዕለት እንዝክራ ዘለና።

8ተ መጋቢት ኣብ እንዝክረሉ ዘለና ወቕቲ፡ ኩነታት ደምበ-ተቓውሞና ብሓፈሻ፡ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ዘካይድዎ ዘለዉ ቃልሲ ኣወንታዊ፡ ዝድገፍን ክተባባዕ ዘለዎን እኳ እንተኾነ፡ ብመንጽር’ቲ ካብኣቶም ዝጥለብ ናይ ቃልሲ ዕማም ክምዘን ከሎ ግን፡ ኣድማዒ ናይ ቃልሲ ተራ ይጻወቱ ከም ዘየለዉ ዘተሓሳስብ ጉዳይ እዩ። ናይዚ ጠንቂ ድማ፡ ኣብ ክንዲ ተማሓዝዮም ኣንጻር ናይ ሓባር ጸላኢ /ህግደፍ/ ኣትኪሎም፡ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ዝቃለሱ፡ ብኣንጻሩ ኣብቲ ብዝተሓተ ደረጃ ብልፍንቲ ከቃልሶም ዝኽእል ዝምድና፡ ዝተፈላለዩ ብትምክሕትን፡ ጽበትን ዝግለጹ ዘይሓገዝቲ ተግባራትን፡ ዘይእዋናዊ ስልጣን ናይ ምርካብ ባህግታትን ድሌታትን፡ ኣብቶም ክፈላልዩና ዘይክእሉን ዘይግበኦምን ካላኣዊ ፍልልያት ይንጸባረቑ ስለ ዘለዉ እዮም። እዚ ተርእዮ’ዚ ካኣ ንመንፈስን ኣካልን ናይ ተቓወምቲ ሓይልታትና ክረሓሓቕ ዝገብር ፖለቲካዊ መንፈሳት ይፈጥር ስለ ዘሎ እዩ። ውድብና ደ.ግ.ሓ.ኤ እዞም ዘጋጥሙና ዘለዉ ጸገማት ብግልጽን ደሞክራስያውን ኣገባብ ብግቡእ ክመሓደሩን ክፍትሑን እናገበርና፡ በቶም ዘራኽቡና ሃገራዊ ዕማማት ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ሓቢርና ክንቃለስ ከዐንቅፉና ከም ዘይክእሉ እምነቱ እናገለጸ፡ በዛ ኣጋጣሚ ታሪኻዊት ዕለት እዚኣ፡ ሃገራዊ ዓቕምታትና በቲ ዘራኽቦን ዘሰማምዖን ዕማማት ተመሓዝዩ፡ ካብዚ ዘሕልፎ ዘሎ ዘይዉሁድ ኣካይዳን ድኹም ንጥፈታት ናይ ቃልስን፡ ንምድሓን ዘይመሰረታዊ ፍልልያትና ብልዝብ እናፈታሕናን እናማሓደርናን፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ውድቀትን ምብትታንን ንምድሓን ብሓባር ክንቃለስ ይጽውዕ።

ደምበ ተቓውሞና ኣብ ድኹም ኩነታት ናይ ቃልሲ ስለ ዝርከብ፡ ብወድዕነቱ ንቃልሲ ናይ ደቀ-ኣንስትዮ ብኣሉታ ይጸልዎ ምህላዉ ርዱእ እዩ። ይኹን ዳኣምበር፡ ውጹዓት ደቀ-ኣንስትዮ ኤርትራ’ውን እንተኾና ኣብ ቃልስና ብሓፈሻ፡ ኣብቲ ንደቀ-ኣንስትዮ ዝምልከት ቃልስን ውደባን ካኣ ብፍላይ፡ ናይ ገዛእ ርእሰን ውደባ ፈጢረን ከምቲ ዝድለ ተወዲበን ክቃለሳ ይበቕዓ ዘይምህላወን’ውን፡ ናይ ቃልሲ ድኽመት የርእያ ኣለዋ እየን። ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ኣብ ልዕሊ ውጹዓት ደቀ-ኣንስትዮ ኤርትራ ካኣ ብፍላይ ዝወርድ ዘሎ ኩሉ-መዳያዊ ወጽዓ ካብ ስሩ ተማሕዩ ክውገድ እንተዳኣ ኮይኑ፡  ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ፍሉይ ውዳበ ክህሉን ውጹዓት ደቀ-ኣነስትዮ ኣብጽላሉ ዓሲለን ክቃለሳ ምግባርን ይጽናሓለይ ዘይባሃሎ ናይ ቃልሲ ጉዳይ ስለ ዝኾነ፡ ደ.ግ.ሓ.ኤ በዚ ኣጋጣሚ ውጹዓት ደቀ-ኣነስርዮ ኤርትራ ፍሉይ ውደባ ወኒነን ክቃለሳ ይጽውዕን ኣብ ጐነን ኮይኑ ክቃለስ ድልዊ ምዃኑ ይገልጽን።

ህዝባዊ ቃልስና ሓይሉ ከይምርሽ ካብ ዝሓልኩ ሓደ ዓቢ ብኩራት፡ ኣብ ሕብረተ-ሰብናን ቃልሱን ደራኺ ተራ ዝጻወቱ ማሕበራዊ ክፍልታት፡ ምሁራን፡ ደቀ-ኣንስትዮን መንእሰያትን ካለኦትን ናይ ገዛእ ርእሶም ድልዱል ወደባ ፈጢሮም ተሓባቢሮምን ተደጋጊፎምን ክቃለሱ ይበቕዑ ዘይምህላዎም እዩ። ህዝባዊ ቃልስና ናይዞም ደርኽቲ ማሕበራዊ ሓይልታት እዚኣቶም ልዑል ተሳትፎ ከየረጋገጸ፡ ብውሑድ መስዋእትን ክሳራን፡ ኣብ ዝሓጸረ ግዜን ክዕወት ስለ ዘይክእል፡ ደ.ግ.ሓ.ኤ በዚ ኣጋጣሚ፡ ነናይ ገዛእ ርእሶም ውደባታት ብምፍጣርን ብምድልዳልን፡ ካብ ዝኾነ ይኹን ዘይሓጋንዝን ሓላኽን ስምዒታትን ዝንባሌታትን ሓራ ብምዃን ተወዲቦም ክቃለሱ እናጸወዐ፡ ድሕነት ህዝብታትናን ሃገርናን ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ቃልሲ ምሰኦም ሓቢሩ ክቃለስ ድልዊ ምዃኑ ይገልጽ።

ኣብ መወዳእታ፣ ናይ ደቀ-ኣነስዮ ወጽዓ ዋላ ብተደራብነት ዝግለጹ ተወሰኽቲ ወጽዓ ይሃልውዎ፡ መሰረቱ ግን ካብቲ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ውጹዓት ህዝብታትና ዝወርድ ዘሎ ደርባዊ ጭቆና ዝብገስን ብቀንዱ ንሱን ስለ ዝኾነ፡ ንደቂ-ኣንስትዮ ጥራሕ ዝምልከትን ዝግደፍን ዕማም ኣይኮነን። ስለ ዝኾነ ኩላትና ውጹዓት ተቓለስቲ ከም ዕላማናን ዕማምናን ወሲድና ንምዕዋቱ ምስ መቓልስታና ዝኾና ውጹዓት ደቀ-ኣንስትዮ ኤርትራ ሓቢርናናን ተደጋጊፍናን ንምዕዋቱ ክንቃለስ ብኣጋጣሚ እዛ ታሪኻዊት ዕለት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደ.ግ.ሓ.ኤ/ ጻውዒቱ የቕርብ።

ዓወት ንሓርነታዊ ቃልስና!!

መሰል ደቀ-ኣነስትዮ ብህዝባዊ ቃልሲ ክረጋገጽ እዩ!!

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ፡

(ደ.ግ.ሓ.ኤ)

8 መጋቢት 2016

 


Leave a Reply